Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Strana zelených chce přehodnotit novou dráhu na pražském letišti
Tisková zpráva odborné sekce Doprava Strany zelených ze dne 5. února 2008
 
V pondělí 4. února u Ministerstva životního prostředí uplynul termín pro zaslání připomínek k dokumentaci EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Dráha je situována rovnoběžně se stávající dráhou, ale o 1.5 km blíže k městu. Hlavním kamenem úrazu nové dráhy je návrh na zřízení tzv. ochranného hlukového pásma letiště, což je úřední eufemismus pro oblast, ve které se nemusí dodržovat hygienické hlukové limity pro venkovní prostor. Dráha by tak ohrozila hlukem zejména území s převažující rezidenční zástavbou – pražské městské části Nebušice, Suchdol, Lysolaje, Čimice, Dolní Chabry, Babu, Hanspaulku, sídliště Bohnice a Horoměřice. Dále celý pás příměstské zeleně jako Šárecké údolí, Sedlecké skály, Roztocký háj, Troja, Drahaň.

Slibované snížení hlukové zátěže v oblasti Bílé Hory, Řep a Motola z provozu na stávající příčné dráze nová dráha nepřinese, neboť příčnou dráhu bude letiště i nadále využívat z povětrnostních důvodů ve stejné míře jako nyní. Účelem nové dráhy není snížení hlukové zátěže, ale umožnění neomezeného rozvoje leteckého provozu.

Starosta městské části Praha-Suchdol Ing. Petr Hejl (Sdružení občanů Suchdola) k tomu říká: „Stejně jako mají ve svém programu pražští zelení, i my požadujeme přehodnocení výstavby nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Zřízení hlukového ochranného pásma nové dráhy ohrozí více než 15 tisíc obyvatel oblasti, 19 tisíc studentů České zemědělské univerzity a další. Na území ochranného hlukového pásma bude zakázána či výrazně omezena výstavba obytných domů a jejich rekonstrukcí, naopak bude povolena výstavba skladů, výrobních hal a parkovišť. To je zcela nepřijatelné.“

Místostarosta městské části Praha-Nebušice JUDr. Jan Holub (nezávislý) k tomu uvádí: "Zastupitelstvo naší městské části je vázáno výsledkem místního referenda z roku 2004,  podle kterého je zastupitelstvo povinno všemi zákonnými prostředky bránit výstavbě dráhy. Máme velmi silný mandát v této věci a uděláme opravdu vše, abychom občany Nebušic a celého severozápadu Prahy ochránili před tímto nesmyslným podnikatelským záměrem."

Urbanista Ing. arch. Ivan Lejčar (odborná sekce Doprava SZ, Praha 6) dále vysvětluje celkový kontext velkých dopravních staveb: „Na severozápadě Prahy se nakumulovaly dva koncepčně zastaralé modely dopravní infrastruktury z přelomu 60.-70. let minulého století. Jsou to silniční okruh Prahy ve variantě „J“ přes Suchdol a kapacitně nelimitovaný rozvoj letiště. Synergické efekty této koncepce hrubě znehodnotí životní prostředí města a mohou totálně zablokovat rozvoj severozápadního sektoru Prahy.“

Strana zelených požaduje anulování probíhajícího procesu EIA, který řeší dopravně-urbanistickou problematiku severozápadního sektoru Prahy nesystémově a dílčím způsobem. Požadujeme, aby nový územní plán Prahy řešil dopravní infrastrukturu komplexně a variantně a zabýval se:
•    limitní kapacitou letiště Ruzyně vycházející ze současného dráhového systému;
•    maximálním limitem ročního obratu cestujících na 15 mil. s možností realizace nové dráhy;
•    zařazením ruzyňského letiště do kategorie „městských letišť“ s kratšími dráhami (ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 (čl. 2, písm.b));
•    vyhledáním jiné lokality pro cargo (nákladní letecký terminál);
•    dostavbou kapacitní kolejové veřejné dopravy na letiště před jakýmkoliv jeho rozšiřováním;
•    synergickými efekty variant rozvoje letiště a variant „J“ a „Ss“ silničního okruhu kolem Prahy;
Také považujeme za nutné, aby privatizace Letiště Praha proběhla až po vyjasnění těchto koncepčních kroků.

Strana zelených si uvědomuje důležitost kvalitní silniční, železniční a letecké dopravní infrastruktury pro celkový rozvoj Prahy a České republiky. Tuto dopravní infrastrukturu je však třeba rozvíjet koordinovaně a podle moderních principů udržitelného rozvoje. Proto je třeba problematiku řešit koncepčně a na úrovni 21. století v rámci nově vznikajícího územního plánu Prahy a podrobit ji z titulu ochrany životního prostředí procesu SEA (strategického posouzení vlivů koncepce).

Kontakty:
Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol, tel.: 603 279 678
JUDr. Jan Holub, 1. místostarosta MČ Praha-Nebušice, tel.: 602 280 956
Ing. arch. Ivan Lejčar, urbanista, tel.: 604 579 081
Ondřej Mirovský, 1. místopř. pražské organizace SZ, tel.: 774 170 126