Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Připomínky a podněty k novému územnímu plánu
Hlavní město Praha v současnosti shromažďuje podněty k tvorbě nového územního plánu hl. m. Prahy. Klub zastupitelů Strany zelených na Praze 6 připravil následující připomínky a podněty k návrhu zadání nového územního plánu.
PŘIPOMÍNKY a PODNĚTY klubu zastupitelů Strany zelených v MČ Praha 6
K NÁVRHU ZADÁNÍ Nového ÚZEMNÍHO PLÁNU Prahy

ke stažení

1. SILNIČNÍ DOPRAVA

Nadřazená síť (SO + MO + Radiály)

SO ve variantě Ss;
MO stabilizován;
Břevnovská radiála celá podpovrchově.

Sběrné komunikace

Městské propojení P6 a P7:
nulová varianta propojení P6 a P7 Papírenská – Elektrárenská;
humanizovat osu Milady Horákové, Patočkova, Bělohorská, Karlovarská (viz níže)

Městské propojení P6 a P8:
realizovat městský dvoupruh po středně vysokém mostě (Suchdol – Bohnice), s cyklopruhy a s tramvají.

Humanizovat sběrné komunikace
čtyřpruhové s tramvají – zatravněná tram, 1x pruh auta, 1x cyklopruh v hlavním dopravním prostoru, podélné parkování, event. 1x bus + taxi;
čtyřpruhové bez tramvaje – var. zelený střední pás, 1x pruh auta, 1x cyklopruh v hlavním dopravním prostoru, podélné parkování;
čtyřpruhové bez tramvaje – var. zelený střední pás, 2x1 pruh auta v jednom pásu, cyklisté a pěší v druhém pásu;
dvoupruhové – ostrůvky, rondely, vyčlenit cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru;
zřizovat bezpečné přechody pro chodce a přechodová místa;
max. rychlost 50 km/hod.;
obnovovat nebo nově zřizovat aleje;

Ostatní komunikace

Plošně zklidnit území a zřizovat:
zóny 30;
obytné ulice;
pěší zóny.

Doprava v klidu

Humanizovat veřejné prostory (uliční profily):
zpoplatnit plošně parkování v centrální části P6;
omezovat zřizování kapacitních vysokoobrátkových parkovišť v centru P6
zřizovat kapacitní záchytná parkoviště P+R u zastávek kolejové veřejné dopravy. 

2. KOLEJOVÁ DOPRAVA

Železnice, metro, tramvaj

Požadavek na maximální prostorovou koordinaci kolejových systémů:
systémy SI NEKONKURUJÍ, ale spolupracují;
dodržovat zásadu přestupu při křížení METRO x ŽELEZNICE, METRO x TRAM, ŽELEZNICE x TRAM.

3.VEŘEJNÁ DOPRAVA

Příměstská železnice

Zrovnoprávnit příměstskou železnici s ostatními systémy veřejné dopravy v Praze:
co nejrychleji dokončit příměstskou železnici na Letiště-Praha a do Kladna s terminálem a P+R Dlouhá Míle;
zřídit zastávku ČVUT na železnici do Kladna;
urychlit výstavbu zastávky Podbaba;
zachovat železniční zastávku Praha-Bubeneč;
zřídit zastávku Stromovka u mostku do Troje.

Metro

Přehodnotit prodloužení metra A z hledisek uživatelských a provozně-ekonomických:
zřídit druhý vestibul na Červeném Vrchu a na Veleslavíně;
Veleslavín jako nadzemní stanici;
mělčí stanici Petřiny;
nutná stanice Vypich s etapovým koncem, terminálem a P+R;
přehodnotit další pokračování trasy (spíše k Řepům a k SO)

Tramvaj

Využít tramvajových tratí pro tangenciální propojení městských částí:
propojit tramvají P6 (Pobaba) a P8 (Bohnice) nejlépe nízkovodním mostem pro tram, pěší a cyklisty přes Troju, ZOO, Botanickou zahradu;
propojit tramvajovou tangentou P6 a P5 v trase Vypich – Motol.

Využít tramvajových tratí jako napáječů metra:
prodloužit tramvaj do Suchdola;
prodloužit tramvaj na Dědinu s kontaktem na příměstskou železnici v žel. zastávce Ruzyně;
prodloužit tramvaj z Bílé Hory do Řep.

Zlepšit vnitročtvrťovou tramvajovou dopravu.
zahustit zastávky na tř. Jugoslávských Partyzánů;
zavést tramvaj do Dejvické ul (Hradčanská – Vítězné nám.), kombinovat pěší zónu a vyhrazenou ulici;
zřídit tramvajové zastávky pro všechny směry na Prašném mostě.

Autobusy

Využít příměstské městské autobusy především jako napáječe příměstské železnice metra, i tramvaje:
od Slaného a z kladenska ukončit příměstské autobusy na Dlouhé Míli;
od Přílep u tramvaje v Suchdole a u příměstské železnice v Roztokách;

Přestupní stanice a uzly

Zřizovat přestupní uzly především mezi kolejovými systémy veřejné dopravy.                 V okrajových částech města (P6) zřizovat u zastávek metra a příměstské železnice terminály veřejné autobusové dopravy a vybavit je záchytnými parkovišti P+R, B+R, stanovišti taxi a carsharing:
urychlit výstavbu přestupního terminálu Dlouhá Míle na příměstské železnici na Letiště;
urychlit výstavbu přestupní stanice Podbaba (VLAK x TRAM);
chybí přestupní uzel VYPICH zejména pro přestup METRO x TRAM;
zřídit přestupní uzel STARÁ RUZYNĚ pro přestup VLAK x TRAM

Taxi + CarSharing

Využít více v automobilové dopravě systém Taxi a moderní způsob sdílení automobilů „CarSharing“.
zřizovat taxi a carsharing stanoviště zejména u zatížených zastávek veřejné dopravy.

4. NEMOTOROVÁ DOPRAVA

Cyklisté

Podstatně rozšířit  cyklistickou infrastrukturu, zejména pro denní potřebu.
zřizováním cyklopruhů v hlavním uličním prostoru sběrných komunikací;
dokončit levobřežní hlavní cyklotrasu Stromovka – Sedlec;
úzce vázat rekreační cyklistiku na hlavní pěší tahy.

Pěší

Pořídit pro P6 generel pěší dopravy, úzce provázaný na propojení významných veřejných prostor, na cyklistickou dopravu a na zeleň:
vytýčit hlavní kompoziční osy propojení veřejných prostor P6, P1 a P7 v osách Hradčanská – Písecká brána – Hradčany, Hradčanská – Pod Kaštany – Stromovka, Hradčanská – Dejvická – Vítězné nám.

Ostatní nemotorová doprava

Hipostezky koordinovat se středočeským regionem.

5. LETECKÁ DOPRAVA

Nezvyšovat nadále hlukové hygienické hladiny
nerozšiřovat nadále kapacitu Letiště Ruzyně (NE bis dráze) a nepřekračovat výrazně obrat 10 mil. cestujících / rok;
hledat druhé pražské letiště (Milovice?), zejména pro nízkonákladové společnosti a Cargo.

6. Využití brownfields a charakter zástavby

Přednostně využít k zástavbě brownfields. Regulovat množství hypermarketů (nejen) v okrajových částech města.

Za Klub zastupitelů Strany zelených v Praze 6

Petra Kolínská

V Praze dne 1. 10. 2007