Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Vítězné náměstí – místo křižovatky živý veřejný prostor
Úvodní slovo zastupitelky Petry Kolínské při projednávání bodu Výzva občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho bezprostředního okolí v zastupitelstvu MČ Praha 6 v červnu 2013.

Vážená paní starostko, vážení členové rady, vážení zastupitelé, vážení občané, celkem přes 900 obyvatel Prahy, z toho 800 občanů Prahy 6, podpořilo výzvu ke svolání mimořádného zastupitelstva městské části s cílem, projednat budoucnost Vítězného náměstí.

Celkem 800 občanů Prahy 6 svým podpisem vyjádřilo nesouhlas se současným způsobem přípravy a schvalování developerských projektů na Vítězném náměstí a v jeho okolí. Obávají se, že Vítězné náměstí bude zastavěno nekoncepčně a z nových staveb budou mít prospěch pouze soukromí investoři.

Celkem 800 občanů Prahy 6 považuje za důležité, aby výstavba měla jasně stanovené nepřekročitelné limity a byla zajištěna pestrost funkčního využití.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby městská část na internetových stránkách a v novinách městské části zveřejnila podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech a všechna stanoviska městské části k těmto projektům.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje veřejné projednání záměrů s potenciálními investory, odborníky.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo městské části projednalo koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo schválilo podnět městské části k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí.

My, občané Prahy 6 považujeme Vítězné náměstí za pomyslné centrum své městské části. Záleží nám na jeho současné i budoucí podobě. Přejeme si, aby bylo živým místem pro setkávání, aby plnilo roli hlavního náměstí a bylo symbolem nejen úspěšnosti, ale také uměřenosti a hodnot, které nelze směnit za peníze. Jednotliví vlastníci pozemků na Vítězném náměstí se budou vždy soustřeďovat především na své projekty. Pro účast na řešení prostoru mezi budovami potřebují koordinátora s jasnou autoritou. Kdo jiný, než radnice hlavního města a Městské části Praha 6, se mohou a mají této koordinační role ujmout?

Za nejvhodnější nástroj pro tuto koordinaci považujeme regulační plán. Žijeme v době, která se na regulaci dívá s nedůvěrou. Jsme však přesvědčeni, že výhody regulačního plánu jasně převažují nad nevýhodami.

Způsob přípravy a schvalování, který se řídí stavebním zákonem, garantují odbornost, demokratičnost a vysokou míru konsensu. Regulační plán má schopnost koordinovat názory a zájmy mnoha subjektů – občanů, vlastníků pozemků, investorů, urbanistů i politické reprezentace.

Regulační plán pomůže formulovat veřejný zájem a současně ochraňuje lépe než územní plán zájmy investorů. Nabízí totiž předvídatelnost místo žonglování, dohodu a stabilitu místo vrchnostenského rozhodnutí a nepředvídatelných zvratů. Regulační plán je právně závazný a dává všem zřetelné mantinely a jasné záruky.

Víme, že dostavba Vítězného náměstí a její regulační podmínky jsou předmětem nejrůznějších studií a úvah již desítky let. Tuto práci nechceme nijak zlehčovat ani zatracovat. Přesto tvrdíme, že žádná studie, analýza ani schválený územní plán negarantují uspokojivé komplexní řešení složitých problémů Vítězného náměstí.
Důvody pro zpracování regulačního plánu posiluje fakt, že jde o celoměstsky významnou lokalitu s množstvím veřejných institucí a pozemků ve veřejném vlastnictví.
Dokončení Vítězného náměstí je úkol mimořádně obtížný. Návrhům jednotlivých objektů musí předcházet regulační plán, který zohlední širší vztahy včetně řešení dopravy a funkční náplň v nejširším slova smyslu. Bez jasného názoru na celkové řešení je postupná výstavba solitérů po obvodu náměstí nesmyslná.

Proto předkládáme tato usnesení:

I. Zastupitelstvo městské části Praha 6 bere na vědomí
- výzvu ke svolání mimořádného Zastupitelstva městské části Praha 6, které iniciuje veřejnou debatu o budoucnosti Vítězného náměstí a schválí podnět k pořízení regulačního plánu pro tuto lokalitu,
- zároveň bere na vědomí, že dosavadní studie a návrhy regulací nejsou právně závazné a neřeší rozvoj náměstí jako celku.
II. Zastupitelstvo městské části ukládá tajemníkovi Úřadu městské části zveřejnit v samostatné sekci na internetových stránkách Prahy 6 a v novinách městské části Šestka podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí.
III. Zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části
a)zajistit zpracování koncepce rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby,
b)projednat koncepci s potenciálními investory, majiteli pozemků, odbornou i laickou veřejností.
IV. Zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části připravit v souladu se stavebním zákonem podnět městské části k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a vymezené území.

Děkuji za pozornost.

Ukázky z rozpravy k budoucnosti Vítězného náměstí

Arch. Štěpán Toman, občan Prahy 6
„Tohle jsou obrázky, jak v tuto chvíli funguje Vítězné náměstí, de facto jako parking nebo jako velká vybetonovaná plocha. Abychom si uvědomili, jak Vítězné náměstí je obrovské. Ten horní obrázek je Václavské náměstí. Když si vezmete Václavské náměstí, je to de facto polovina Václavského náměstí. (…)
V tuto chvíli se začalo uvažovat o nějaké výstavbě nebo dostavbě části okolo Vítězného náměstí, a podle mého názoru ten proces by se měl obrátit. Podle mého názoru by se nejdříve mělo začít s nějakým konceptem celého Vítězného náměstí a prostor, které jsou okolo něj, než začít stavět baráky a potom začít koncept. Můžu pokračovat dál, prosím vás?
Já jsem vybral jenom pár příkladů. Tohle je náměstí v Paříži, které vypadalo velmi podobně jako naše Vítězné náměstí, de facto tomu vládla doprava. (…)
Tohle je Trafalgar Square, které mělo velmi podobné problémy jako Vítězné náměstí před několika lety. Nevím, jestli si vybavujete, jak to vypadalo před tím. Velký prostor uprostřed, okolo jezdily autobusy a všechno dohromady. Pan Foster to nahoře otevřel, otevřel celý prostor vevnitř a nějakým způsobem to náměstí začalo fungovat. (…)
Poslední příklad toho je Time Square (…) Většina těchto věcí má jedno společné, má nějakou myšlenku, má nějaký koncept před tím, než se tam začne něco dělat, a to podle mého názoru je hlavní problém Vítězného náměstí. My potřebujeme nějaký koncept, nějakou hlavní myšlenku, která celou tuto věc potáhne dřív, než tam začneme stavět jednotlivé baráky.

Člen ZMČ pan Antonín Nechvátal: Dobrý den, já budu stručný. Já bych chtěl říct, že městská část by se neměla tvářit, že existují nějaké regulace, když ty regulace nejsou vymahatelné. To je skoro, jako kdyby nebyly. Městská část by neměla posuzovat jednotlivé domy, ale věnovat se celému území, jeho funkci a významu pro občany. A chci závěrem říct, že jsme na začátku veřejné diskuse, a ne na jejím konci. To je všechno.

Člen ZMČ pan Alexander Holub:
(…) Právě při projednávání budovy Line se projevila základní nevyjasněnost o tom, co je Vítězné náměstí. Je to souhrn objektů, které dohromady vytvářejí náměstí, protože jsou prostě nějak seřazeny, anebo je to vlastně jeden celek, řekl bych jako jeden veliký objekt, který má vnitroblok? To je totiž naprosto zásadní definování, řekl bych, toho, jak se k tomu má dál přistupovat. Protože pokud se k tomu náměstí bude přistupovat tak, že je to jako by jeden objekt, čili nějaký jeden velký blok s vnitroblokem, nebo nějaký zámek s různými křídly zámeckými, tak potom je zcela logické, že ty domy, které ho budou doplňovat, budou muset respektovat základní principy klasicistních Engelových regulativů, jak se o nich bavíme.
Pokud se k tomu náměstí přistoupí jako k souhrnu různorodých objektů, které dohromady vytvoří jeden celek, v tom případě je legitimní se bavit o tom, že jednotlivé domy můžou vypadat různě. Protože je to jakýsi soubor. Ta diskuse, tak jak je prozatím vedena a jak ji pochopil autor objektu a jakým způsobem se architekt prosazuje, ta inklinuje k tomu, chápat to náměstí jako souhrn různorodých objektů. Ale nikdo nedefinoval, jestli je tento postup správně. Ten je zapotřebí nejdřív nějak říct.
(…) Druhá věc, opět se odkážu na ten postup, který byl teď jako precedens budovy Line, to je závaznost výkladu regulativu. My ty regulativy máme, i autoři budovy Line se k regulativům hlásí. Jenže si je vykládají jinak, než si je třeba vykládá někdo jiný. A s překvapením zjišťujeme, že výška hřebene najednou není výška, řekl bych, uprostřed hmoty objektu, ale výška domu u fasády, což dojmově dům dostává do úplně jiných poloh.
(…) Další věc je programová náplň náměstí. Protože náměstí není vytvořené jenom domy, důvod, proč se tam lidi scházejí, je právě onen program. To původní náměstí Engelovo mělo malý rondel uprostřed. Poměr rondelu dopravního k plochám, které sloužily občanům, ten byl nějaký ku prospěchu občanů. Když došlo k tomu, že se rondel zvětšil, aby se zkapacitnila křižovatka, tak se ale samozřejmě poměr zhoršil, protože se lidi vytlačili na obvod. O to je důležitější teď uvažovat, jaký program tomu obvodu dáme.

Odkazy:

Odkaz na videozáznam z projednání  - video č. 30 Projednání Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu http://www.praha6.cz/zast_zapisy.html?termin=19197

Doslovný přepis projednání bodu Výzva občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu (ke stažení, pdf velikost xxx)Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice