Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
28. červen: 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 28. 6. 2013 se od 10:00 koná 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu 20. zasedání ZMČ Praha 6

Pevný bod Interpelace je stanoven na 15:00 hodin.

 1. Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2012
 2. Závěrečný účet za rok 2012
 3. II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2013
 4. Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003
 5. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 
 6. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 33 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku 
 7. Odkoupení pozemku parc. č. 1323 k. ú. Ruzyně  
 8. Prodej pozemků parc. č. 1123/52 a parc. č. 1123/53 k.ú. Dejvice
 9. Prodej pozemků parc. č. 1125/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1125/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dejvice, vlastníkům jednotek v domech čp. 492 a čp. 493 Na Viničních horách 25 a 27
 10. Prodej pozemku parc. č. 497/2 k. ú. Dejvice
 11. Prodej pozemků parc. č. 650/1 a 651/1 k.ú. Ruzyně dle GP č. 1962 - 7/2012
 12. Prodej pozemků parc. č. 50 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 51 zahrada, vše v k. ú. Dejvice, vlastníkům jednotek v domě č. p. 309 Bubenečská 6
 13. Prodej id. 19/20 domu čp. 35 Pod Novým lesem 88 a id. 19/20 pozemku parc. č. 87 k. ú. Veleslavín
 14. Změna znění přílohy usnesení ZMČ Praha 6 č. 369/08 ze dne 19.09.2008 - prodej pozemku parc. č. 598/2 k. ú. Vokovice dle GP č. 755 - 24/2006
 15. Svěření pozemků  v k. ú. Břevnov do správy MČ Praha 6
 16. Svěření pozemků  v k. ú. Bubeneč do správy MČ Praha 6
 17. Svěření pozemků  v k. ú. Veleslavín do správy MČ Praha 6
 18. Svěření pozemků  v k. ú. Ruzyně do správy MČ Praha 6
 19. Svěření pozemků  v k. ú. Vokovice do správy MČ Praha 6
 20. Svěření pozemků  v k. ú. Dejvice do správy MČ Praha 6
 21. Vzdání se předkupního práva k id. 2/7 pozemku parc. č. 867/5 k. ú. Ruzyně
 22. Vzdání se předkupního práva k id. 1/8 pozemků parc. č.  1874/1, parc. č. 1874/2, parc. č. 1874/3, parc. č. 1874/4 a parc. č. 1874/5 k. ú.  Břevnov
 23. Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě čp. 880 ul. Čínská 18, Terronská 58,60 v k. ú. Bubeneč
 24. Změna splátkového kalendáře uvedeného v kupní smlouvě uzavřené mezi Městskou částí Praha 6 a Bytovým družstvem Charlese de Gaulla 10, Praha 6
 25. Uzavření splátkové dohody s panem Argirovem
 26. Uzavření splátkové dohody s paní Jahodovou
 27. Uzavření splátkové dohody s paní Dvořákovou
 28. Prominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených paní Veiglové
 29. Prominutí poplatků z prodlení panu Frýdlovi
 30. Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči
 31. Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Městské knihovny v Praze - pobočka Dejvice
 32. Přidělení grantů v programu OTEVŘENÝ SVĚT 2013 v oblasti 2.A
 33. Udělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2013
 34. Přidělení památkového grantu pro rok 2013
 35. Podnět na změnu ÚPn hl. m. Prahy v rámci Celoměstsky významných změn na základě dopracování urbanistické soutěže "Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6
 36. Revokace usnesení ZMČ č. 306/13 ze dne 15.02.2013
 37. Revokace usnesení č. 154/07 ze dne 21.05.2007 ke schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Dejvickému divadlu o. p. s. na částečné pokrytí nákladů projektu Dejvické divadlo 2008 - 2013
 38. Návrh na udělení čestných občanství Městské části Praha 6
 39. Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 za I. pololetí roku 2013
 40. Projednání Petice proti demolici "břevnovského mrakodrapu" a Petynky (Vincentina) a zástavbě okolního území
 41. Projednání Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho bezprostředního okolí


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice