Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


15. únor: 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 4. 2. 2013 se od 14:00 koná 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu:

17:00 Interpelace

 1. Prodej pozemku parc.č. 1556/2 k.ú. Bubeneč
 2. Prodej pozemku parc. č. 458/49 k. ú. Střešovice
 3. Prodej pozemku parc. č. 497/60 k.ú. Dejvice
 4. Prodej pozemku parc. č. 2513/292 k.ú. Dejvice
 5. Prodej pozemku parc. č. 3072 k.ú. Břevnov
 6. Prodej pozemku parc. č. 650/8 k. ú. Ruzyně
 7. Prodej částí pozemků pod garáží parc. č. 858/1 a 858/2 k. ú. Liboc vlastníkovi garáže  
 8. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1264/1 k.ú. Bubeneč z majetku ČR -  PF ČR do majetku hl.m. Prahy, svěřeno m.č. Praha 6
 9. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřenými pozemky  parc. č. 244/87 (dle GP č. 3620-20/2012 oddělený z parc. č. 244/76) a parc. č.  4032/3 k. ú. Dejvice
 10. Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy m.č. Praha 6 -  pozemky a podíly na pozemcích  v k. ú. Břevnov, Dejvice, Liboc
 11. Revokace usnesení ZMČ Praha 6 č. 22/10 z 23.12.2012 - prodej pozemků parc.č. 830/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 830/2 zahrada, k.ú. Bubeneč
 12. Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 1426 Jugoslávských partyzánů 7, v k.ú. Dejvice
 13. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012
 14. Projednání dalšího postupu při realizaci vestaveb bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6
 15. Udělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2013
 16. Přidělení grantů na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 pro rok 2013
 17. Grantové řízení "Zdravá Šestka 2013"  - přidělení  finančních prostředků na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
 18. Přidělení grantů v oblasti zájmových aktivit v roce 2013
 19. Prominutí poplatků z prodlení panu Šrajlovi
 20. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ

Různé: Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2012 - 12/2012