Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


14. září: 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 14. 9. 2012 se od 14:00 koná 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 v kongresovém sálu FTVS, José Martího Praha 6 - Veleslavín.

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6:

17. hod. - pevný bod Interpelace

 1. Návrh na zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Petice ve věci privatizace bytového fondu MČ Praha 6 a zvyšování nájemného
 3. Zpráva o hospodaření za I. pololetí roku 2012
 4. II. Rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2012 
 5. Prodej pozemku parc.č. 451/3 v k.ú. Břevnov
 6. Prodej pozemku parc.č. 381/3 v k.ú. Břevnov  
 7. Prodej pozemku parc.č. 387 v k.ú. Břevnov
 8. Odkup garáží na pozemcích  parc.č.  1542/2, parc.č. 1542/3 a parc.č. 1542/13 k.ú. Bubeneč
 9. Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě uzavírané mezi vlastníky jednotek v domě č.p.126 Kladenská 51 v k.ú. Vokovice
 10. Schválení  dodatku  č. 2  ke  Smlouvě  o výstavbě  bytových  jednotek  v  domě č.p. 280 Mařákova 6 v k.ú. Dejvice
 11. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 24 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku
 12. Schválení nabyvatele a kupní ceny bytové jednotky prodávané v souladu s usnesením ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012
 13. Uzavření splátkové dohody s p. Makulou
 14. Uzavření splátkové dohody s p. Břízou
 15. Uzavření splátkové dohody s pí Bukáčkovou
 16. Uzavření splátkové dohody s p. Bezděkem
 17. Odejmutí oprávnění hospodařit s majetkem svěřeným Městské části Praha 6 - "Veřejné osvětlení parku Malý Břevnov"
 18. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřenými pozemky v k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice
 19. Odsvěření zjištěného majetku HMP - podzemních vodárenských a kanalizačních sítí na pozemcích parc.č. 289/2 a 306/7 v k.ú. Veleslavín
 20. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6"
 21. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6"
 22. Udělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2012
 23. Poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb na období roku 2012
 24. Poskytnutí finančního příspěvku o.p.s. Pelleova vila
 25. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených  usneseními Zastupitelstva MČ Praha 6

Různé: - Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6
  - Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období  01/2012 - 06/2012