Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


22. červen: 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 22. 6. 2012 se od 14:00 koná 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.
 Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6:
 1. Návrh na zvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2011
 3. I. rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2012
 4. Úprava finanční strategie nakládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 6
 5. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku
 6. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek pronajatých na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1310/12
 7. Prodej částí pozemku parc. č. 3136/1 k. u. Dejvice vlastníkům přilehlých nemovitostí
 8. Prodej pozemku pare. č. 824 zastavena plocha a nádvoří v k. u. Bubeneč vlastníkům jednotek v dome č.p. 763, Eliášova 50, Praha 6
 9. Prodej části pozemku parc. č. 95 a parc. č. 96/1 (dle GP č. 1059-3/2012 pozemek parc. č. 95/2) v k. ú. Střešovice
 10. 10. Prodej pozemku parc. č. 191 v k.ú. Ruzyně, pozemku parc. č. 497/22 a 497/24 v k.ú. Dejvice včetně staveb garáží na těchto pozemcích a částí pozemků parc. č. 497/8, 497/23, 497/59 a 497/64 v k. ú. Dejvice
 11. Prodej pozemku parc. č. 1786/3 v k. ú. Ruzyně
 12. Uzavření splátkové dohody s paní Bezděkovou
 13. Uzavření splátkové dohody s paní Vosatkovou
 14. Udělení grantu v oblasti ekologických aktivit
 15. Rozdělení finančních příspěvků tělocvičným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6
 16. Přidělení finančních příspěvků ve 2. kole grantového řízení na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2012
 17. Přidělení grantu v programu na podporu školství "Otevřený svět" pro rok 2012 v oblasti 2.A
 18. Přidělení grantu v programu na podporu školství v MČ Praha 6 "Otevřený svět II." 2012 v oblastech 4.A, 4.B, 4.C a 5.A
 19. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ZMČ