Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
24. červen: 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 24. 6. 2011 se od 14:00 koná 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu:

Zahájení jednání

Pevný bod od 17.00 hod. - Interpelace a dotazy občanů

 1. tisk č. 1 - Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. tisk č. 2 - Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010
 3. tisk č. 3  Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2012 - 2016
 4. tisk č. 4 - Udělení čestného občanství Městské části Praha 6
 5. tisk č. 5 - Vložení nepeněžitého vkladu ve formě nemovitostí do základního kapitálu společnosti SNEO, a.s. - pozemky v lokalitě Petynka, k.ú. Střešovice
 6. tisk č. 6 - Prodej čtyř nebytových jednotek na základě výběrového řízení
 7. tisk č. 7 - Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 7.11.2003
 8. tisk č. 8 - Prodej části pozemku parc.č. 1281/285 - ostatní plocha (dle GP  pozemek parc.č. 1281/285 o výměře 5 m2) k.ú. Vokovice
 9. tisk č. 9 - Prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy a funkčně souvisejících pozemků
 10. tisk č. 10 - Prodej části pozemku parc.č. 942/1 o výměře 3 m2, k.ú. Břevnov společnosti Rezidence Břevnov s.r.o.
 11. tisk č. 11 - Prodej pozemku parc. č. 985/3 (dle GP č. 2749-6/2006) k.ú. Dejvice
 12. tisk č. 12 - Prodej pozemku parc. č. 657/9 v k.ú. Dejvice
 13. tisk č. 29 - Převod akcií společnosti Vítězné náměstí a.s. držených Městskou částí Praha 6  na druhého akcionáře - společnost PPF reality a.s.
 14. tisk č. 30 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 33 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku
 15. tisk č. 31 - Schválení nabyvatele a kupní ceny bytové jednotky schválené k prodeji usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 154/03
 16. tisk č. 32 - Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákona č.72/1994 Sb., v platném znění - BJ č. 300/7, ul. Na Dlouhém lánu 60, 62, k.ú. Vokovice
 17. tisk č. 13  Zrušení usnesení ZMČ Praha 6 č. 702/10 ze dne 1.10.2010 k prodeji pozemků parc.č. 642/32 a parc.č. 642/33 k.ú. Dejvice
 18. tisk č. 14  Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. S/46/2009/OSOM
 19. tisk č. 15 - Schválení uzavření smlouvy o výstavbě bytových jednotek v domě č.p. 645 Lotyšská 8 v k.ú. Bubeneč
 20. tisk č. 16 - Schválení uzavření smlouvy o výstavbě bytové jednotky v domě č.p. 1437 Svojsíkova 7 v k.ú. Břevnov
 21. tisk č. 33 - Schválení uzavření smlouvy o výstavbě v domě č.p. 1433, Patočkova 53, k.ú. Břevnov
 22. tisk č. 34  Schválení uzavření smlouvy o výstavbě v domě čp. 932, Na Pernikářce 18, k.ú. Dejvice
 23. tisk č. 17 - Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem parc. č. 1320/7 k.ú. Bubeneč (dle GP č. 1111 - 20/2010)
 24. tisk č. 18 - Odnětí oprávnění hospodařit se svěřenými pozemky v k.ú. Sedlec a k.ú. Vokovice
 25. tisk č. 35 - Odejmutí oprávnění hospodařit s majetkem svěřeným Městské části Praha 6 - veřejné osvětlení parku V Středu
 26. tisk č. 19 - Prodej  pozemku parc.č. 128/3  (dle GP č. 444-15/2010) k.ú. Sedlec
 27. tisk č. 20 - Uzavření splátkové dohody s panem Frýdlem
 28. tisk č. 21 - Vrácení částky 84.694,92 Kč panu Pleštilovi
 29. tisk č. 36 - Uzavření splátkové dohody s paní Kuželkovou
 30. tisk č. 37 - Rozdělení finančních příspěvků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6
 31. tisk č. 22 - Přidělení grantů v programu na podporu školství "Otevřený svět 2011“ - oblast 2. A
 32. tisk č. 23 - Poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení  Centrum pro zdravotně postižené
 33. tisk č. 24 - "Dodatek č. 1"  Zakládací smlouvy Pelleova vila o.p.s.
 34. tisk č. 25 - "Dodatek č. 2"  Zakládací listiny  Dejvického divadla o.p.s.
 35. tisk č. 26 - Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 v I. pololetí roku 2011
 36. tisk č. 27 - Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6
 37. tisk č. 28 - Poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb na období roku 2011

Různé:
a) Přehled žadatelů o finanční výpomoc na úhradu deregulovaného nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  a vyplacených fin. prostředků za rok 2009 a 2010
b) Informace o provedených rozpočtových opatřeních Městské části Praha 6 v roce 2011 (do 10.6.2011)
c) Zpráva o činnosti o.p.s. Dejvické Divadlo v roce 2010Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice