Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
25. březen: 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 25. 3. 2011 se od 14:00 koná 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 v aule ZŠ Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6.

Program zasedání je následující:

Zahájení a schválení programu 4. zasedání ZMČ
Dotazy a interpelace (pevný bod zařazený od 17.00 hodin)
Složení slibu nového člena Zastupitelstva m.č. Praha 6

 1. Volba přísedících obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Rozpočet MČ Praha 6 na rok 2011
 3. Prodej pozemku parc.č. 651 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 652 zahrada vlastníkům jednotek v domě čp. 1615 Bílá 5, k.ú. Dejvice
 4. Prodej pozemku parc.č. 4183/4 v k.ú. Dejvice společnosti PREdistribuce, a.s.
 5. Prodej pozemku parc. č. 1311/2 k.ú. Liboc
 6. Prodej pozemků parc.č. 3794/1 a parc.č. 3794/2 k.ú. Břevnov
 7. Prodej části pozemku parc.č.  607/1 - ostatní plocha (dle GP pozemek parc.č. 607/3 o výměře 52 m2)  k.ú. Dejvice
 8. Zrušení části usnesení ZMČ č. 375/08-prodej pozemků dle přílohy č.1, pořadové číslo 11
 9. Prodej dvou nebytových jednotek na základě výběrového řízení
 10. Změna prohlášení vlastníka budovy č.p. 279 Eliášova č.o. 1 v k.ú. Dejvice
 11. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 28 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku
 12. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem pod komunikací parc.č. 2171/4 (GP  č. 1857-115/2010) v k.ú. Ruzyně
 13. Změna v usnesení ZMČ Praha 6 č.261/04 ze dne 25.6.2004 (změna nabyvatele id. 868/31907 pozemků 3065/7, 3065/9 k.ú. Dejvice - Ing.Helena Matznerová ....
 14. Uzavření splátkové dohody s paní Mauerovou
 15. Uzavření splátkové dohody s paní Dokorinou
 16. Uzavření splátkové dohody s p. Čermákem
 17. Uzavření splátkové dohody s paní Puškovou
 18. Uzavření splátkové dohody s panem Rybářem
 19. Uzavření splátkové dohody s panem Vlčkem
 20. Uzavření splátkové dohody s panem Dočekalem
 21. Částečně prominutí poplatku z prodlení panu Pleštilovi
 22. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek pronajatých na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 3931/10
 23. Poskytnutí daru Policii ČR - OŘ Praha I v roce 2011
 24. Stanovení měsíční odměny za výkon funkce předsedy Komise pro sociálně-právní ochranu dětí - zvláštního orgánu Městské části Praha 6
 25. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Chittussiho 1 v Praze 6.
 26. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2011
 27. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2011
 28. Poskytnutí jednorázového peněžitého vkladu do společnosti Vítězné náměstí, a.s.
 29. Odejmutí oprávnění hospodařit s majetkem svěřeným Městské části Praha 6 - veřejné osvětlení bytového domu pro seniory v Cukrovarnické ul., k. ú. Střešovice
 30. Prodloužení termínů úkolů uložených usnesením ZMČ Praha 6
 31. Přidělení grantů v oblasti zájmových aktivit pro rok 2011
 32. Přidělení grantů na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2011 - 2013
 33. Přidělení grantů na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 pro rok 2011
 34. Přidělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2011
 35. Grantové řízení "Zdravá Šestka 2011" - přidělení finančních prostředků na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
 36. Volba předsedy a členů Finančního výboru ZMČ, člena Kontrolního výboru ZMČ a člena Redakční rady časopisu "Šestka"
 37. Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2010 (Zpráva bude předložena jako 1. bod jednání po interpelacích)
 38. Různé: a) Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období  01/2010 - 06/2010


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice