Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Praze 6 s Blankou a dalšími plánovanými dopravními stavbami zřejmě lépe nebude…
Dne 13. 5. 2010 pořádala Strana zelených na Praze 6 v salónku Hotelu Pyramida na pražském Břevnově debatu s místními občany a dalšími zájemci o tématech budoucnosti a „sžití“ se s tunelem Blanka, možnostech zklidnění dopravy v Praze 6 a okolí i dalších plánovaných stavbách v lokalitě Malovanky a Břevnova.

Téměř 80 účastníků sledovalo příspěvky Mgr. Petry Kolínské, Ing. Petra Hrdiny, Ing. arch. Ivana Lejčara (urbanistický architekt) a JUDr. Aleše Ohrabla (předseda o. s. EKO Břevnov).

V první z prezentací Mgr. Petra Kolínská seznámila obecenstvo se současným stavem okolí tunelu Blanka. „Lidem v blízkosti stavby praskají stěny v bytech a padají římsy (Letná), na Malovance zase lidé nemohou otevřít okno, protože objízdné trasy neúnosně zvyšují hluk
a znečištění ovzduší. I když se Praze 6 povedlo vyjednat s investorem výměnu oken
u nejpostiženějších domů a častější čištění komunikací, dlouhodobé snížení cen nemovitostí
a zhoršené životní podmínky nikdo moc neřeší.“ V této souvislosti také představila výsledky hlukové studie zpracované pro objízdnou trasu ulicemi Myslbekova – Podbělohorská – Pod Královkou – Patočkova a poprvé publikované dva dny před konáním debaty prezentována na komisi životního prostředí. Vyplývá z ní, že v délce celé objízdné trasy je nutné instalovat plastová okna u 4 objektů a u 8 dalších se tato výměna doporučuje.

Petra Kolínská upozornila i na další problematiku. V první řadě na nedostatečný počet přechodů – na celé trase mezi Břev-novem a Holešovicemi je jen 12 přechodů pro chodce, jejichž prů-měrná vzdálenost je čtvrt kilometru. Po zprovozněním tunelu Blanka budou otevřeny také desítky metrů dlouhé podchody na Prašném mostě, kterými budou muset lidé procházet. Problémy bude činit i rozloha dálniční křižovatky Malovanka, která zabírá šest hektarů (pro představu se jedná o plochu Staroměstského náměstí i s okolními budovami) a bude ji možné překonat pouze po jediné lávce pro pěší, kteří tak zbytečně nachodí stovky metrů a budou muset překonávat převýšení.

Svoji prezentaci v závěru zaměřila na možnou budoucnost s tím, že „situace nebude lepší ani po dostavbě, …a za pár let každý uvidí, že reklamní slogan magistrátu „S více auty pod zemí je vám lépe na zemi“ je ve skutečnosti lež jako věž, protože s jedinou výjimkou (okolí stanice Hradčanská) se mezi Pelc-Tyrolkou a Malovankou nepodařilo s městem dohodnout žádné zklidnění silnic na povrchu a na Letenské pláni, na třídě Milady Horákové, Veletržní i v Patočkově ulici tak zatím zůstane zachována současná kapacita pro automobily. Někde se silnice dokonce rozšiřují (Prašný most), neposkytuje se žádný nový prostor pro zeleň, parkování či cyklisty.“

V následné sekci věnované diskusi a otázkám z publika dominovala tématika tíživé situace občanů se zvýšeným hlukem, prašností nebo špínou a jejím čištěním. Nejen panelisté, ale i další angažovaní občané svými odpověďmi poskytli mnohé cenné rady a informace, jak nastalou situaci řešit a na koho se případně obrátit.

Druhý příspěvek připravil Ing. arch. Ivan Lejčar a zaměřil jej na dopravní situaci nejen na Praze 6, ale i jejím okolí s cílem prezentovat možnosti zklidnění dopravy. Za jeden z hlavních faktorů, který by situaci výrazně zlepšil, označil modernizaci železniční trati Praha – Kladno. „Po její elektrifikaci a zdvoukolejnění nabídne mnoha Středočechům dojíždějícím denně za prací pohodlnou a rychlou dopravu do centra Prahy. Také odbočka této trati na letiště Ruzyň osvobodí Prahu 6 od tisícovek automobilů a mnohých autobusů. Trať pomůže odlehčit nejen Evropské, ale právě i Patočkově ulici a Bělohorské, které po dostavbě R6 lákají stále více Středočechů. I když se modernizace plánuje desítky let, stále se na projekt nenašly peníze a začíná se mluvit i o tom, že by trať měla zůstat jednokolejná a bez elektrifikace.“

Poslední příspěvek věnovaný tzv. Břevnovské radiále si připravil předseda občanského sdružení EKO Břevnov, JUDr. Aleš Ohrablo. Obecně se o tomto projektu příliš neví a ani nemluví a nutno dodat, že údiv a reakce přítomných občanů během, i po skončení, prezentace tento stav potvrzovaly.

Jedná se o projekt sběrné komunikace spojující silnice R6 (Praha - Karlovy Vary) v rámci silničního okruhu směrem k městskému okruhu. Varianty projektu se objevily ve třech verzích - tzv. otevřené, zahloubené (štěrbinové) a tunelové. Každá prezentovaná varianta je problematická, ale již teď je jasné, že veškerá individuální a hromadná doprava bude (po dobu výstavby) převedena na ulici Bělohorskou. To znamená, že po dobu výstavby úseku (tj. minimálně 3 let) bude ul. Bělohorská zbavena parkujících vozidel a mimo noční hodiny zakázáno zastavení a provoz organizován ve 2 x 2 jízdních pruzích. Všichni obyvatelé trvale bydlící v bezprostřední blízkosti radiály budou exponováni nadměrným hlukem. Bližší informace o projektu naleznete ZDE.

Dostupné podklady a reakce na podněty ze strany investora jsou podle Aleše Ohrabla nedostatečné, dokonce v řadě závažných otázek žádné. Problémy jsou bagatelizovány a je zde evidentní snaha prosadit řešení vybrané investorem. „Zcela účelově a bez věcného odborného odůvodnění byla zavrhována vhodnější řešení, která svým průběhem výstavby i vlastním provozem jsou jednoznačně šetrnější, příznivější a vlídnější k občanovi i životnímu prostředí, zdraví i majetku. Tuto stavbu proto nelze považovat za stavbu ve veřejném zájmu, naopak je nutné ji označit za stavbu škodlivou, odporující svojí podstatou i doporučením EU v oblasti dopravy. Předkládaná varianta je navíc naprosto bezohledná ke svému okolí, a to nejen způsobem výstavby ale i následným provozem. Zmínka o pozitivním vlivu v širším okolí stavby není nijak opodstatněná a také není nijak doložena důkazy či čísly. „Pozitivní vliv“ Severojižní magistrály na její širší okolí známe již 30 let.“

Co debata ukázala? Jaké je možné vyvodit závěry z prezentovaných příspěvků
a komentářů? Je jasné, že výstavba tunelu Blanka přináší více problémů, než si můžeme představit. Hluk, prach a emise z automobilů přinášejí zhoršené životní podmínky místním občanům. Jednu z nyní nejhůře postižených oblastí - Malovanku - tento stav čeká ještě minimálně 2, 5 roku. I poté ale klidný a zdravý život v Praze 6 nelze očekávat, především s ohledem na další plánované projekty…Ostatní články v rubrice
Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777