Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Připojte se k hromadným připomínkám územního plánu Prahy
Do 6. dubna mají obyvatelé Prahy možnost se vyjádřit k první fázi nového územního plánu, takzvaným zásadám územního rozvoje. Individuální připomínky ovšem mají velmi malou váhu a magistrát k nim nemusí přihlížet. Naopak velkou váhu budou mít hromadné připomínky, které podpoří alespoň 500 lidí.

Různé občanské iniciativy sestavily čtyři hromadné připomínky k různým problémům, které se objevují v novém územním plánu. Jejich úspěch nyní závisí na tom, zda se podaří získat potřebný počet podpisů. Pokud ano, bude magistrát povinen hromadné připomínky při další práci na územním plánu zohlednit. Připojte se také Vy!˙ http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=2171653


Jak podpořit hromadné připomínky? Platné jsou pouze fyzické podpisy na podpisových listinách. Hromadné připomínky proto není možné podpořit přes internet. Podpisové listiny si můžete stáhnout z těchto stránek, podepsat a odeslat na příslušnou adresu. K připomínkám se mohou připojit plnoletí lidé s trvalým bydlištěm v Praze. Podepsané archy je nutné doručit zástupcům veřejnosti nebo příslušným organizacím nejpozději 5. dubna.˙ Jedná se o následující hromadné připomínky k zásadám územního rozvoje:

1) Zklidnění automobilového provozu v centru města

První připomínka se týká severojižní magistrály a požaduje její zklidnění v úseku od Pankráce do Tróje. Magistrála má mít charakter městské třídy s provozem nejen aut, ale také veřejné dopravy a s prostorem pro cyklisty a pěší. To znamená méně aut v centru města, čistší ovzduší a omezení dopravní zácpy. Druhá připomínka souvisí s Městským okruhem, konkrétně jeho trasou z Holešovic přes Libeň do Strašnic. Požaduje úplné upuštění od výstavby této v podstatě dálniční komunikace v centru města, která by přivedla do obytných ulic další tisíce automobilů. Finanční prostředky je nutné nasměrovat především do rozvoje veřejné dopravy. Hromadnou připomínku podávají: iniciativa Auto*Mat, Pražské matky a Oživení ˙

2) Lepší podmínky pro chodce v Praze

Připomínka požaduje, aby se v souvislosti s novou výstavbou v Praze vždy vytvářely moderní a kvalitní podmínky pro pěší dopravu. To se týká nejen výstavby nových budov a čtvrtí, ale i velkých dopravních staveb, jako je např. Městský okruh, Pražský okruh, úpravy severojižní magistrály apod. Hlavní pěší cesty je nutné napojovat na veřejnou hromadnou dopravu, důležité jsou také pěší propojení mezi jednotlivými městskými částmi. Město musí zmapovat bariéry prostupnosti území a navrhnout vhodné způsoby k jejich překonání. Infrastruktura pro chodce musí vznikat také na hlavních třídách s významnou sociální funkcí. Hromadnou připomínku podávají: iniciativa Auto*Mat, Pražské matky a Oživení

3) Stanovení limitů pro rozvoj letiště a pro severozápadní část obchvatu Prahy

První připomínka se týká rozšiřování kapacity letiště Praha-Ruzyně, konkrétně předpokládané nové paralelní vzletové a přistávací dráhy. Pokus se má letiště rozšiřovat, pak by se to nemělo dít kvůli tranzitní dopravě. Zcela nepřijatelné je rozšiřování hlukového pásma, které by zatížilo řadu obytných čtvrtí zejména Prahy 6. Druhá připomínka požaduje vypuštění jižní varianty Pražského okruhu (trasa vedoucí přes Suchdol) z podkladů pro územní plán. V souladu s požadavky EU je třeba převést tranzitní dopravu mimo zastavěné části města. Musí také dojít k posouzení vlivu stavbu Pražského okruhu na životní prostředí. Další informace: Iniciativa NERWY, Silniční okruh na severozápadě Prahy

4) Rozvoj Štěrbohol, Dolních Měcholup a Dubče a zachování Masarykova nádraží

První připomínka se týká výstavby Pražského okruhu. Mimoúrovňová křižovatka Dubeč by se měla posunout dále od obytných částí Běchovic, aby neobtěžovala lidi hlukem. Zároveň je nutné na Pražský okruh napojit Českobrodskou ulici a celou oblast Horních Počernic, Xaverova a Výzkumných ústavů Běchovice. Další připomínky řeší rekreační zázemí Běchovic a dalších čtvrtí, a ochranu přírody v této oblasti Prahy. Přírodní plocha Lítožnice by měla být propojena pěším a cyklistickým koridorem s Běchovicemi. Mělo by se zpřesnit také vymezení rekreační oblasti Dolní Počernice - Běchovice - Černý Most. Připomínku podává: Občanské sdružení Běchovice http://www.osbechovice.ic.cz/

5) Vymezení přírodní a rekreační lokality Dívčí Hrady

Připomínka požaduje vymezení lokality Dívčí Hrady na území Prahy 5 jako rekreačního a přírodního území, které naváže na Prokopské a Dalejské údolí a pomůže snížit jeho zátěž. Ozelenění bude stabilizovat vodní režim krajiny a posílí celoměstský systém zeleně. Území by mělo být napojeno na pěší a cyklistické trasy a veřejnou dopravu. Náhorní plošina Dívčí Hrady je jedním z posledních otevřených prostorů bez zástavby v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace UNESCO, který je významný pro uchování typického panoramatu města. Ozelenění umožní využít také rekreační potenciál území a vytvoří protiváhu předpokládané rozsáhlé zástavbě na Smíchově a v oblasti Západního Města. Zástupce veřejnosti: František Gemperle ˙ Další informace: Zásady územního rozvoje http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Zasady-uzemniho-rozvoje-hl-m-Prahy Zásady územního rozvoje - dokumenty ke stažení http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zur/vydani/zur.htm